Giấy Tráng Nhẹ (LWC)

Ứng dụng

Làm lịch block, tạp chí, tờ rơi,...

Mô tả

Là loại giấy có tráng phủ nhẹ, màu trắng.

Định lượng

Từ 51.2gsm - 80gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn