Pelure

Ứng dụng

Dùng cho ngành công nghiệp may mặc, da dày và bao gói thực phẩm.

Mô tả

Giấy có màu trắng nhẹ, các bông giấy dễ dàng nhìn thấy rõ, có thể tráng phủ 1 mặt và 1 mặt nhám hoặc được tráng phủ cả hai mặt.

Định lượng

Từ 16gsm đến 42gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn