STARPARK
Trung Quốc
  • Tráng láng tốt 2 mặt
  • Độ bóng khá cao
  • Hiệu ứng in đẹp
  • Phù hợp cho các sản phẩm cấn bế

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

190gsm, 200gsm, 210gsm, 220gsm, 225gsm, 230gsm, 240gsm, 245gsm, 250gsm, 260gsm, 270gsm, 280gsm, 290gsm, 300gsm, 310gsm, 320gsm, 330gsm, 340gsm, 350gsm, 360gsm, 370gsm, 380gsm, 390gsm, 400(± dung sai 6-14gsm)

Độ sáng ISO 2 mặt

> or = 88%

Độ láng mịn

> or = 120s

Độ bóng 2 mặt

> or = 48%