5 năm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia:

(TN&MT) - Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia được xem là như một phương thức tăng trưởng mới, bảo đảm được mục tiêu bảo vệ môi trường sống và phát triển bền vững. Tuy nhiên, tại hội nghị “Đánh giá giữa kỳ thực hiện tăng trưởng xanh Việt Nam”vừa được tổ chức mới đây đã cho thấy sau 5 năm triển khai, việc hòan thành các mục tiêu của chiến lược vẫn còn gặp nhiều khó khăn.